Voortgang | tafeloverstijgend en tafelspecifiek

Juli 2022

Tijd voor een update zo vlak voor de zomer. We hebben met elkaar een eindsprint getrokken en het is gelukt. Vóór de zomer zijn er vier informatieproducten opgeleverd door drie informatietafels. Vol trots zijn deze gepresenteerd via de kanalen van de tafeldeelnemers en onze eigen kanalen. De bijgevoegde linken vertellen je meer over de totstandkoming én over de distributie. Voor nu houden we even zomerpauze. Vanaf september 2022 pakken we de draad weer op. 

Lees hier over de achtergronden en verspreiding van de brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk

Image
brochure hersenletsel

 

Lees hier meer over De Vink Wijzer - Je kind met EMB wordt 18 jaar. Wat moet je regelen op het (para)medisch vlak?

Image
De Vink Wijzer

Lees hier meer over de brochure: Een diagnose autisme...en dan? Voor volwassenen die onlangs een diagnose autisme hebben gekregen. Maar ook relevant voor mensen met een vermoeden van autisme, naasten en andere geinteresseerden.

Image
brochure autisme 2

"Gespecialiseerde clientondersteuning autisme" door Informatietafel autisme

In februari is de nota 'Gespecialiseerde clientondersteuning autisme' aangeboden aan het Ministerie van VWS. Het gaat om kortdurend contact met een professional met gespecialiseerde kennis over autisme en de juiste houding/vaardigheden op het gebied van communicatie. Dergelijke relatief laagdrempelige ondersteuning kan in veel gevallen de ontwikkeling van problematiek voorkomen die op termijn zwaardere ondersteuning vraagt.

Image
clientondersteuning

 

Lees hier meer over de Informatietafel LVB "De vijf corporaties herkennen de problematiek, onderkennen de urgentie, willen meewerken aan een pilot-achtige setting" 

 

Tot en met 30 november 2021

Informatietafel EMB

De eerste versie van de "Vink-Wijzer' is in concept geschreven en binnen de informatietafel besproken. De verbeterpunten worden doorgevoerd. Ook wordt een eerste ontwerp van de Vink-Wijzer opgemaakt, zodat deze conceptversie met de doelgroep ter toetsing gedeeld kan worden. Deze checklist is bedoeld ter ondersteuning van ouders waarvan het kind 18 jaar wordt en helpt om de (para)medische regelzaken inzichtelijk te maken en te voorkomen dat ouders en kind in een lastig pakket terecht komen. EMB Nederland heeft aangeboden rondom de introductie een congres te organiseren. Een mooi moment om de Vink-lijst te introduceren.

Deze checklist wordt vernoemd naar Daan Vink, wiens moeder Jolanda Rutten aan de basis heeft gestaan van deze checklist. Daan heeft een handicap. Jolanda kwam tot de ontdekking dat er van alles geregeld moest worden toen hij 18 jaar werd. Dat ging niet vanzelf. Haar ervaring en tips heeft ze verwerkt in een overzicht voor andere ouders, het begin van de Vink-Wijzer. Jolanda is blij dat haar checklist als basis fungeert en dat deze aangevuld is met relevante (para)medische regelzaken. Ze is blij met de naam!

Informatietafel hersenletsel

Het eerste concept van de conceptbrochure Hersenletsel en re-integratie naar werk is breed getoetst onder de doelgroep en professionals. Dit levert positieve reacties op. De inhoud en relevantie zijn goed. Er zijn diverse kleinere wensen t.a.v. aanvullingen en aanscherpingen. 83% van de doelgroep zou de brochure aan anderen aanraden. Zowel de doelgroep als professionals zijn van mening dat mensen die hersenletsel oplopen al snel en op meerdere plekken in de keten (o.a. ziekenhuis, revalidatiecentrum, bedrijfsarts en werkgever) op de brochure gewezen moeten worden. Er is een duidelijke voorkeur voor een geprinte brochure, naast een digitale (printbare) variant. Momenteel worden inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd, waaronder een redactieslag door een bureau dat gespecialiseerd is in 'begrijpelijke taal' om de toegankelijkheid te verhogen. Vervolgens wordt de vormgeving verder uitgewerkt. De verwachting is dat de definitieve versie december/januari klaar is. Ondertussen worden verschillende modellen voor verspreiding en beheer uitgewerkt.

Informatietafel autisme

Om een heldere brochure te ontwikkelen voor mensen die recent weten dat ze autistisch zijn, is een structuurschema ontwikkeld. Dit geeft een gestructureerd inzicht in de onderwerpen, opbouw en doel van elk onderdeel van de brochure. Aan de hand van dit schema is een ervaringsdeskundige met veel ervaring in tekstschrijven gebriefd. Begin december wordt de concepttekst verwacht. Naast de brochure wordt gewerkt aan een nota om aandacht te vragen voor de behoefte aan gespecialiseerde client ondersteuning voor mensen met autisme. Dergelijke relatief laagdrempelige ondersteuning kan in veel gevallen de ontwikkeling van problematiek voorkomen die op termijn zwaardere ondersteuning vraagt.

Informatietafel LVB

In samenwerking met Diana Vaartjes is een eerste lijn uitgezet voor een Toolbox voor Woning Corporaties.  Er is veel informatie bekend/ontwikkeld om corporaties en huurders te ondersteunen. Maar die informatie is versnipperd over allerlei aanbieders en organisaties. Omdat de doelgroep niet bekend is kunnen zij niet rechtstreeks benaderd worden en is het heel moeilijk om hen voor te bereiden op het zelfstandig gaan wonen. Daar waar waar de doelgroep niet zelf rechtstreeks kunnen bereiken, moeten we een andere route kiezen. We zien twee routes: via de Woningcorporaties en/of via de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hier vallen alle zorgpartijen onder). De eerste heeft onze voorkeur en dus zijn we op dit moment in contact met AEDES, de branchevereniging waarbij 266 van de ruim 300 corporaties zijn aangesloten. Wij willen dit concept eerst aan hen voorleggen, aangezien zij een centrale rol zullen vervullen in de onderliggende strategie en aanpak. Voor meer achtergrond informatie zie de tafel-pagina

Tot en met 20 oktober 2021

Informatietafel EMB

De onderzoeken zijn ondertussen afgerond en op 27 oktober gaan de tafeldeelnemers inhoudelijk door de verzamelde informatie. Het doel is om met elkaar tot een checklist te komen die ouders ondersteunt binnen het thema. Alle resultaten zijn ter voorbereiding aan de tafeldeelnemers gezonden, zodat zij zich inhoudelijk kunnen voorbereiden. 

Informatietafel hersenletsel

Vanaf 20 september 2021 wordt de conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie verspreid onder de doelgroep, naasten en professionals om feedback op te halen. Naast feedback via een online vragenlijst wordt ook een aantal mensen gevraagd om de conceptbrochure op papier te beoordelen. 

Waarom deze brochure? Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. Daarom werken we aan  een brochure om mensen met hersenletsel vroegtijdig te informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Op het voorblad van de conceptbrochure staat een link naar de bijbehorende vragenlijst. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan t/m 31-10-2021.

Wil je anderen op deze conceptbrochure en vragenlijst attenderen? We sturen je graag een concepttekst. Laat het ons even weten via deze link of gebruik ons linkedin-bericht.

Informatietafel autisme

MVP van een handreiking: "waar begin je na de diagnose?" 

Er is met ervaringsdeskundigen een eerste opzet gemaakt van een brochure om volwassenen kort na de diagnose autisme op weg te helpen. Tegelijkertijd laat desk research zien dat er nog geen informatieproduct is dat deze behoefte invult. De partners aan de informatietafel komen tot de conclusie dat een dergelijk informatieproduct wenselijk én haalbaar is. Om een helder beeld te krijgen van de gewenste inhoud en opzet wordt een structuurschema voor de brochure gemaakt. Dit zal de basis vormen van de briefing van een gespecialiseerde tekstschrijver.

Informatietafel LVB

In samenwerking met Diana Vaartjes is een eerste lijn uitgezet voor een Toolbox voor Woning Corporaties.  Er is veel informatie bekend/ontwikkeld om corporaties en huurders te ondersteunen. Maar die informatie is versnipperd over allerlei aanbieders en organisaties. Omdat de doelgroep niet bekend is kunnen zij niet rechtstreeks benaderd worden en is het heel moeilijk om hen voor te bereiden op het zelfstandig gaan wonen. Daar waar waar de doelgroep niet zelf rechtstreeks kunnen bereiken, moeten we een andere route kiezen. We zien twee routes: via de Woningcorporaties en/of via de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hier vallen alle zorgpartijen onder). De eerste heeft onze voorkeur en dus zijn we op dit moment in contact met AEDES, de branchevereniging waarbij 266 van de ruim 300 corporaties zijn aangesloten. Wij willen dit concept eerst aan hen voorleggen, aangezien zij een centrale rol zullen vervullen in de onderliggende strategie en aanpak. Voor meer achtergrond informatie zie de tafel-pagina

Week 36 tot eind september 2021

Ondertussen zijn de tafels volop in beweging:

Informatietafel EMB

Bij deze tafel staan ondertussen 2 vragenlijsten uit:

 1. Onder (para)medici, ondertussen hebben een 50-tal onze vragenlijst ingevuld. We laten hem nog even open staan tot 1 oktober. Link naar de vragenlijst
 2. Onder ouders met een kind met EMB dat 18 jaar wordt, thema: (para) medische regelzaken. Link naar de vragenlijst
 3. Ook zijn er enkele diepte interviews met experts in de maak over dit specifieke thema.

Hierna gaan we over tot analyse van de resultaten en kijken of we met elkaar tot een informatieproduct komen dat ouders écht verder kan helpen. Deze fase staat voor begin oktober gepland.

Informatietafel hersenletsel

Vanaf 20 september 2021 wordt de conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie verspreid onder de doelgroep, naasten en professionals om feedback op te halen. Naast feedback via een online vragenlijst wordt ook een aantal mensen gevraagd om de conceptbrochure op papier te beoordelen. 

Waarom deze brochure? Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. Daarom werken we aan  een brochure om mensen met hersenletsel vroegtijdig te informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Op het voorblad van de conceptbrochure staat een link naar de bijbehorende vragenlijst. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan t/m 31-10-2021.

Wil je anderen op deze conceptbrochure en vragenlijst attenderen? We sturen je graag een concepttekst. Laat het ons even weten via deze link of gebruik ons linkedin-bericht.

Informatietafel autisme

MVP van een handreiking: "waar begin je na de diagnose?" 

In de zomer is hard gewerkt aan een handreiking die mensen op weg helpt nadat ze de diagnose autisme hebben gekregen. De handreiking is een zogenaamd Minimum Viable Product (MVP). Dit is een eenvoudig informatieproduct waarmee getoetst kan worden of de doelgroep er waarde aan ondervindt en wat er eventueel anders moet qua inhoud en vorm. De handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen. Begin september heeft de informatietafel autisme de handreiking doorgenomen. De belangrijkste vraag was of een dergelijke handreiking uberhaupt haalbaar is, gezien de complexiteit en de diversiteit van de materie. Het concept geeft vertrouwen dat we op de goede weg zijn. We werken aan een document dat door alle partijen aan de informatietafel gedragen wordt. In de komende periode werken we toe naar een versie die getoetst kan worden onder de doelgroep. Bovendien wordt samenwerking gezocht met het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme).

Informatietafel LVB

Ondertussen zijn we met deze tafel volop in de inventarisatie rondom het thema:  Mensen met een LVB die bij een woning cooperatie gaan wonen (ongeacht waar zij vandaan komen). 

 • De eerste 'interne' scan is zo goed als afgerond.
 • Ook hebben we een heel goed gesprek gehad met 'De Eenvoudige Stad' van Humanitas en hun input mogen ontvangen. En zij bekijken op welke wijze zij kunnen aansluiten bij onze informatietafel.
 • Wij willen voor nu in gesprek komen met AEDES, de grootste branchevereniging voor woningcooperaties, van de ruim 300 cooperaties zijn er 266 aangesloten.
  • Wat weten zij over de doelgroep,
  • Wat wordt er overall gedaan
  • Hoe kunnen we de cooperaties het beste ondersteunen
  • Hoe kunnen we hen bereiken
  • Kunnen we met elkaar een programma ontwikkelen dat aan de leden aangeboden kan worden

 

Tussenrapportage aan VWS, Volwaardig leven

Begin september heeft de Stuurgroep samen met de projectleiders van de Wegwijzer-autisme.nl en Wegwijzer-hersenletsel.nl (Dewi van der Vaart) Op-Weg-Wijzer informatietafels (Astrid Roesink) de voortgang op beide programma's doorgesproken met het ministerie. Vanuit de informatietafels is inzicht gegeven in:

 • de achtergrond van de tafels, welk proces is er doorlopen en waarom is gekozen voor het samenwerken aan informatietafels
 • de aanpak die wij daarbinnen hanteren
 • verdieping door korte interviews met de stuurgroep, de tafelregisseurs, projectleider en tafeldeelnemers
 • de status van elke tafel

Deze tussenrapportages zijn zeer goed ontvangen door het ministerie en geeft aanleiding om door te praten over de vervolgstappen en positionering van de tafels en aanpak.

Aan het woord: Carien van Hooff, stuurgroep Op-Weg-Wijzer & Wegwijzers

 

 

Week 31 t/m 35 | Augustus 2021

Een korte update van de diverse stappen die gezet zijn binnen de tafels.

Augustus heeft in het teken gestaan van vakantie en het maken van een tussenrapportage voor het Ministerie van VWS. Hoe staan de informatietafels ervoor? Bevinden ze zich allen in dezelfde fase of zijn er onderlinge verschillen. Is er een funcite voor de informatietafels in het informatielandschap van deze vier domeinen. De presentatie van het rapport staat gepland op 6 september en is een mix geworden van alles dat hier op deze projectsite staat, aangevuld met kleine opnames waarin het projectteam, de stuurgroep en enkele tafeldeelnemers aan het woord komen. Daarnaast hebben we een overzicht in de tijd gegeven. Hoe zijn we begonnen (Wegwijzer in Wording), waar staan we nu en onder welke condities kunnen deze tafels levensvatbaar zijn.

Onderstaand een paar korte opnames die tijdens de ontwikkeling van het rapport gemaakt zijn.

Informatietafel EMB

 • Aan het woord Mia Nijland, tafelregisseur van deze tafel. 

Informatietafel LVB

Ook deze tafel heeft ondertussen haar eerste bijeenkomst gehad en gekozen voor het thema:

"Mensen met een LVB die bji een woning-cooperatie gaan wonen".

 • We inventariseren in eerste instantie wat er al aan informatie, ondersteuning rondom dit onderwerp aanwezig is.
 • Daarnaast zijn er nog een aantal vervolgstappen uitgezet, die op de pagina van deze informatietafel toegelicht worden.

De gedachte hierbij is dat we alle "beste practices" beoordelen en bundelen en kijken hoe we deze bij woning-cooperaties, instellingen en de doelgroep onder de aandacht kunnen brengen. 

 

Informatietafel autisme

Binnen deze tafel zijn momenteel twee thema's in behandeling. "Wat is nuttig om te weten als je onlangs de diagnose autisme hebt gekregen, Jessica Slijpen bespreekt bovenstaand de status. En het tweede thema "Onafhankelijk clientondersteuner met kennis over autisme. Jessica Slijpen licht onderstaand toe wat deze rol inhoudt.

Voor beide thema's wordt gewerkt aan conceptnota's die bij de tafeldeelnemers ter beoordeling ligt.

Informatietafel hersenletsel

Jessica Slijpen, tafelregisseur legt uit waar de tafel staat met haar thema.

 

 

Week 23-27 | juni & juli 2021

Een korte update van de diverse stappen die gezet zijn binnen de tafels.

Informatietafel EMB

 • Voor een update over alle stappen die gezet zijn in de afgelopen periode verwijzen wij naar de informatietafel zelf via deze link
 • De eerste vragenlijst die bij deze tafel hoort is ondertussen gereed. Deze is voor (para)medici. De link staat ook op de betreffende tafelpagina, maar voor het gemak ook maar even hier: https://nl.surveymonkey.com/r/Paramedisch_EMB
 • De vragenlijst wordt verspreid door de tafeldeelnemers binnen hun eigen kanalen. De vragenlijst mag zeker ook vanuit hier gedeeld worden! 

Informatietafel LVB

 • Ook op deze tafel zijn flinke stappen gezet. Na individuele gesprekken en het ophalen van relevante thema's zijn we toe aan een eerste officiele bijeenkomst van deze tafel. In de verwachting dat we met elkaar een goede basis vinden om een onderwerpkeuze te maken. 
 • Deze tafel staat ingepland op 20 juli aanstaande. Tilly van Uffelen, onze tafel regisseur bereidt deze voor.
 • Voor meer achtergrondinformatie over deze tafel kun je hier kijken. 

Informatietafel autisme

 1. Deze week, op 8 juli, is de informatietafel autisme samengekomen. Uit voorgaande bijeenkomsten is de noodzaak voor een 'autisme consulent, een persoonlijk aanspreekpunt' duidelijk naar voren gekomen. Er is een eerste aanzet tot dergelijke ondersteuning geschreven door Ingrid Claassen. Bij de tafel gaat getoetst worden of zij deze aanzet kunnen onderschrijven. Daarbij lopen er nog meer lijnen (in-)direct naar VWS rondom dit onderwerp en het is belangrijk om hierin de juiste versterkende route te volgen.
 2. In tweede lijn is er aan de deelnemers van deze tafel gevraagd wat zij graag aan iemand zouden willen meegeven die voor het eerst de diagnose autisme krijgt. Met deze uitvraag hebben we een iets andere route gekozen en hebben we de tafeldeelnemers op basis van hun kennis, expertise hierop bevraagd. Uit de verzamelde informatie blijken een aantal overeenkomstige lijnen en met de tafel is besproken of zij deze lijnen herkennen en of dit voldoende is om een eerste informatieproduct te maken.
 3. De deelnemers herkennen de rode lijnen en nu zal een eerste 'wegwijs document' gemaakt worden dat bijdraagt aan bewustwording, dat de doelgroep in eerste instantie op weg helpt. Deze opzet wordt geschreven door de tafelregisseur (Jessica) i.s.m. ervaringsdeskundige Annelies. Ook wordt gekeken of dit niet al bestaat en wellicht alleen maar geactualiseerd hoeft te worden. De tafel wordt vanzelfsprekend betrokken in de review.
 4. Hierna volgt een toetsingsproces bij de doelgroep. Voegt deze wegwijzer echt iets toe en waar zitten eventuele verbeterslagen.

Informatietafel hersenletsel

 • Na een zeer succesvolle en enerverende dag heeft deze tafel haar eerste deep-dive in het thema gedaan en heeft gezamenlijk haar koers uitgezet. Voor de achtergrond hiervan kijk op de tafel-pagina
 • Op 8 juli heeft de tafel inhoudelijk gekeken naar het informatieproduct dat hieruit voortgekomen is. 
 1. De tafelregisseur (Jessica) gaat samen met Tilly van Uffelen (onze tafelregisseur van LVB) kijken naar een goede tekstuele opzet.
 2. Deze tekst wordt juridisch getoetst en ruw vormgegeven
 3. Daarna vindt toetsing plaats onder de professionals en de doelgroep zelf.
 • De tafel streeft er naar om hier in september een flinke stap in te zetten.

Stuurgroep

De Stuurgroep heeft in de tussentijd gesproken met het Ministerie en daar is men erg benieuwd naar het achterliggende proces, de rol en realiteit van de informatietafels. De komende periode zullen hierover presentaties gegeven worden binnen VWS.

Week 21-22 | juni 2021

Een korte update van de diverse stappen die gezet zijn binnen de tafels.

Informatietafel EMB

 • De tweede bijeenkomst van deze informatietafel heeft ondertussen plaatsgevonden en daarmee is in gegaan op de verdieping van het thema. Tafeldeelnemers die er niet bij konden zijn zijn vooraf uitgebreid bevraagd, zodat ook hun input in de voorbereiding meegenomen kon worden.
 • De tafel is het unaniem eens dat de praktische regelzaken rondom 18 jaar en ouder een goed thema is om mee te starten. Dit is echter een groot thema en om met elkaar de gehele werkwijze behapbaar uit te voeren is gekozen voor een deelthema: de praktische regelzaken rondom de paramedische ondersteuning bij 18 jaar en ouder. 
 • Uit het vooronderzoek blijkt dat hier een grote informatiebehoefte ligt, maar dat er bijna geen informatie voorhanden is. Een mooi deelthema om gericht mee aan de slag te gaan.
 • Ondertussen verliezen we het hoofdthema niet uit het oog, maar focussen we voor nu.
 • Mia Nijland werkt op korte termijn een plan van aanpak uit en dan worden de vervolgstappen in werking gezet

Informatietafel LVB

 • Ondertussen zijn er door het regieteam van deze tafel constructieve en leerzame gesprekken gevoerd met 'Steffie' (Leer Zelf Online), Zorgorganisatie 's-Heerenloo, MEE, LFB (landelijke vereniging van ervaringsdeskundigen), Taal voor Allemaal, De Eenvoudige Stad, Kenniscentrum LVB. 
 • Daaruit komt een duidelijke tweedeling in deze doelgroep naar voren. Er is een grote groep (200.000 mensen) die in beeld zijn en heel goed begeleid worden. En 1 miljoen mensen die niet geidentificeerd zijn, maar die wel een grote informatie-en ondersteuningsbehoefte hebben. 
 • Aankomende week staat een Prokkel-bijeenkomst gepland, waarin Tilly van Uffelen verhalen ophaalt over het zoeken naar informatie (in relatie tot wonen). Lees hier meer over Prokkelen!
 • De ervaringen die wij opgedaan hebben zijn door Tilly van Uffelen vastgelegd en worden aankomende week met de Stuurgroep besproken en worden vervolgstappen bepaald.

Informatietafel autisme

 • Jessica Slijpen heeft ondertussen de rol van tafelregisseur op zich genomen en zich duurzaam aan deze tafel verbonden. Inhoudelijke expertise wordt geborgd door Ingrid Claassen en Annelies Meuleman.
 • De tweede verdiepingsbijeenkomst heeft ondertussen plaatsgevonden en geleid tot een aantal inhoudelijke vervolgvragen. Deze zijn ondertussen bij de tafeldeelnemers uitgezet. Op basis van de input worden de vervolgstappen bepaald.

Informatietafel hersenletsel

 • De voorbereidingen voor de eerste 'live' brainstorm bijeenkomst zijn ondertussen door Jessica Slijpen getroffen. De tafel treft elkaar op 8 juni en neemt dan met elkaar alle bevindingen door. Uit de onderliggende onderzoeken komt een duidelijk patroon van informatieproblemen naar voren, een goede voedingsbodem om met elkaar tot beter begrip te komen. De tafel onderzoekt 's middags op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de informatievoorziening. Een spannende dag, waarbij we de eerste effecten van het werken met informatietafels gaan zien.
 • Voor meer informatie over de interviews check de tafel-pagina

Week 19 | mei 2021

Een korte update van de diverse stappen die gezet zijn binnen de tafels.

Informatietafel EMB

 • De voorbereidingen voor de 2e bijeenkomst van deze tafel zijn in volle gang. Deze staat gepland op 25 mei. We ontvangen al de input vanuit de diverse tafeldeelnemers.
 • Ook kan hier het rapport: EMB Landschap: informatie-kennis-expertise, door Mia Nijland opgevraagd worden.

Informatietafel LVB

 • Deze week aan 'Steffie' (Jacques de Wit, Leer Zelf Online) de informatietafel LVB geïntroduceerd.
 • Voor de komende we(e)k(en) staan er nog afspraken gepland met: Kenniscentrum LVB, LFB en Mee gepland.
 • Veel inspiratie opgedaan rondom het vertelpunt.

Informatietafel autisme

 • De eerstvolgende bijeenkomst van de tafel staat gepland op 21 mei en de voorbereidingen zijn in volle gang.
 • Jessica Slijpen zal de rol van tafelregisseur op zich nemen en zich duurzaam aan deze tafel verbinden. Inhoudelijke expertise wordt geborgd door Ingrid Claassen en Annelies Meuleman.
 • Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

Informatietafel hersenletsel

 • Het aantal deelnemers aan de vragenlijsten nemen gestaag toe. 222 werknemers en 54 professionals hebben ondertussen meegedaan.
 • Ook hebben Jessica Slijpen en Ilse Claessen (Casemanager Hersenletsel) uitgebreid gesproken met Coen van Bennekom & Judith van Velzen, van Heliomare en mede-auteurs van de nieuwe richtlijn NAH & Arbeid. En is er gesproken met Birgit Donkers-Cools, verzekeringsarts bij het UWV.
 • Op 8 juni staat er met de leden van de informatietafel een workshop gepland om de resultaten te bespreken en om tot een eerste opzet van een informatieproduct te komen.
 • Voor meer informatie over deze interviews check de tafel-pagina

Ontwikkeling van deze projectsite

Ondertussen wordt deze site steeds meer gevoed met content die inzicht verschaft in de werkwijze, de methodiek die we in deze eerste fase toepassen. We proberen deze methodiek bij alle tafels toe te passen, zodat we uniformiteit in onze werkwijze krijgen en we de ervaringen en resultaten van de tafels onderling kunnen uitwisselen. We zijn nog niet helemaal volledig, maar ben je nieuwsgierig, begin dan hier te lezen: Methodisch werken

Week 17 | april 2021

En ook deze week is omgevlogen. Op alle tafels zijn er bewegingen op gang gekomen.

Informatietafel EMB

 • Is van start gegaan. 
 • De tafel heeft het EMB-Landschap: informatie-kennis-expertise', auteur: Mia Nijland besproken en aangegeven dat dit een goede weergave is van dit complexe domein. Dit document kan opgevraagd worden via deze pagina
 • Daarnaast heeft de tafel gekozen voor het thema: 18 jaar en dan? 
 • De conclusie vanuit de tafel was dat de Bovenstroom (praktische regeltaken) nauw verweven zijn met de Onderstroom (procesvragen). En dat het moeilijk is om deze los van elkaar te zien.
 • Ook speelde het vraagstuk rondom de definitie van ' kennis' versus 'ervaringsdeskundigheid' versus 'informatie' een rol in het gesprek. Deze tafel geeft aan dat zij deze weging meer tafel-overstijgend zouden willen behandelen.
 • De eerstvolgende bijeenkomst wordt nog in de maand mei ingepland. Het doel is om dan met elkaar beter te begrijpen waarom hier een informatiebehoefte ligt.

Informatietafel LVB

 • De berichten en oproepen om verhalen te verzamelen zijn uitgezet.
 • In de maand mei gaan we ook heel gericht zelf verhalen ophalen en deze verwerken in ons vertelpunt.
 • Ook gaan we de komende periode met partijen in gesprek om hen uit te leggen wat onze doelstellingen zijn en te inventariseren of er een plek is voor de informatietafel LVB

Informatietafel autisme

 • De eerstvolgende bijeenkomst wordt nog in de maand mei gepland. Het doel is om ook hier meer grip te krijgen op de informatiebehoefte die er binnen het thema 'Waar begin je na de diagnose" ligt.
 • Binnenkort publiceert deze tafel op de site een rapport over autisme bij vrouwen. Auteurs: Ingrid Claassen en Annelies Meuleman

Informatietafel hersenletsel

 • Is al verder in haar proces. De tafelgenoten hebben met elkaar besloten dat zij twee vragenlijsten willen uitzetten. Eén onder professionals en één onder werknemers. Ook staan er een aantal diepte-interviews gepland.
 • Het thema hier gaat over de stappen die je moet zetten als je in een re-integratieproces belandt na hersenletsel.
 • Deze vragenlijsten zijn uitgezet via de informatiekanalen van de deelnemers aan deze tafel.
 • Voor meer informatie over deze interviews check de tafel-pagina

Week 16  | april 2021

Even een korte terugblik op een enerverende week waarin veel is gebeurd. 

Informatietafel EMB

 • De eerste bijeenkomst staat gepland op 28 april.
 • Ter voorbereiding heeft de tafel de verkenning EMB veld ontvangen, waarin het landschap rondom 'informatie - kennis - expertise ' voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen uitgelegd staat. Auteur: Mia Nijland.

Informatietafel LVB

 • Heeft deze week haar eerste vertelpunt gelanceerd. De link naar het vertelpunt vind je hier:
 • De oproep is breed uitgezet via Linked in privé, Forum Kennisplein van Vilans, Facebook algemeen en LVB groep, emails aan het eigen netwerk, Steffie en de Eenvoudige stad volgen nog
 • Graag aan iedereen de oproep om deze uitvraag binnen je eigen netwerk te delen of mee te denken  in bereikbaarheid van de doelgroep.
 • Ook heeft Tilly een goed artikel geschreven..spot on, staat op lnkedin, dus like/deel en verspreid. Lees het hier

Informatietafel hersenletsel

 • Jessica heeft samen met de tafel vervolgstappen vastgesteld en daar voorbereidend de stappen gezet.
 • Na feedback van de tafelleden komt zij komende week in de lucht om jullie 'social skills' te benutten

Informatietafel autisme

 • Is vandaag 23 april van start gegaan. 
 • We hebben een goede start kunnen maken door met hetzelfde format te werken als bij Hersenletsel en de goede inhoudelijke voorbereiding van Ingrid.
 • Er is gestemd over de thema's, wat meteen tot hilariteit leidt, maar ook heel goed werkt.
 • We hebben uiteindelijk 3 thema's gewogen: 
  1. Waar begin je na de diagnose
  2. Autisme en relaties
  3. Welke vraag stel je waar
 • Nummer 1 is het geworden. Met 120 punten t.o.v. respectievelijk 67 en 107
 • De vervolgstappen gaan uitgezet worden

Showcases op vimeo

We maken van deze bijeenkomsten met toestemming van de deelnemers opnamen. Deze plaatsen we in een 'showcase' in Vimeo. Dus per tafel is er een showcase, beschikbaar voor de deelnemers aan die tafel. 

De nieuwe projectsite

Zoals jullie zien hebben we een start gemaakt met de nieuwe projectsite. Hij is nog in ontwikkeling, maar we hebben de indeling staan. Ik moet alleen nog wat handiger worden met het CMS. Vanzelfsprekend heeft iedereen hier zo zijn gedachten bij. Als je in de input iets wilt veranderen, laat me dat dan weten, dan kan ik kijken of dit kan. Dit is overigens ONZE projectsite. Ik hou hooguit de handen aan de knoppen, zodat jullie zo min mogelijk belast worden én we zeker weten dat alles er goed in komt te staan. Dus heb je input? Kom maar door, ik voeg het graag toe.

Elke tafel heeft een eigen pagina en die gaan we de komende tijd samen vorm en inhoud geven. Alles wat relevant is over de voortgang van deze tafels komt daarin te staan. Dus...kijk naar je pagina en bedenk wat je op zou willen nemen.

Deze site is bedoeld als informatiebron naar alle betrokkenen én is meteen een verslaglegging richting onze opdrachtgevers van In-Tussen en VWS.

Tot en met 12 april 2022

Tijd voor weer een update. Niet omdat we stil hebben gezeten, helemaal niet. De afgelopen maanden is er ontzettend veel achter de schermen gebeurd. Bij deze een korte terugkoppeling met linken naar de betreffende tafel-pagina's.

 

Informatietafel hersenletsel lanceert haar eerste brochure: Hersenletsel en re-integratie naar werk

Image
brochure hersenletsel

Verspreiding van de fysieke en online versie vindt plaats via de betreffende partners: als PDF gratis beschikbaar op werkenmethersenletsel.nl of te bestellen in de webshop van Patiëntenvereniging hersenletsel.nl. We beheren de distributie op deze manier centraal en zorgen ervoor dat alleen de meest actuele versie beschikbaar is. Vraag de brochure dus op via onze partners! 

De komende weken staan in het teken van het zoveel mogelijk promoten van de brochure. Dit doen we via LinkedIn, de communicatiekanalen van de tafeldeelnemers en beroepsverenigingen. Ook hebben we afgelopen week een brochure via de post gestuurd aan betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de brochure of op een andere manier bij de Op-Weg-Wijzer betrokken zijn. Kortom: volop reuring. Hou ons in de gaten en help ons vooral met de verdere verspreiding.

Link naar de pagina

Informatietafel EMB werkt aan de Vink Wijzer t.b.v. (para)medische regelzaken

Ook met deze tafel zetten we flinke stappen. De Vink-Wijzer is bedoeld voor ouders, broers en zussen van een jongere met EMB die nog geen 18 jaar is, maar wel mooi die kant op gaat. De Vink Wijzer helpt om noodzakelijke (para)medische zaken te regelen, op het juiste moment met de juiste personen. Niet alleen voor ouders, maar ook voor betrokken (para)medici is een overzicht van regelzaken niet direct voor handen. Zij zien wel een rol voor zichzelf weggelegd in het meedenken met en helpen van ouders, maar ook zij worden vaak overvallen door de veranderingen en de impact daarvan.

De conceptversie is zo goed als af, op details na. Hij wordt nu omgezet naar een goed te printen PDF in de juiste huisstijl. Ook maken we een beperkt aantal gedrukte exemplaren. De komende periode staat in het teken van het finaliseren van de Vink Wijzer en de verspreiding. We houden je op de hoogte.

Link naar de pagina

Informatietafel autisme "Gespecialiseerde clientondersteuning autisme"

Ook de informatietafel autisme is volop in beweging. In februari is de nota 'Gespecialiseerde clientondersteuning autisme' aangeboden aan het Ministerie van VWS. Het gaat om kortdurend contact met een professional met gespecialiseerde kennis over autisme en de juiste houding/vaardigheden op het gebied van communicatie. Dergelijke relatief laagdrempelige ondersteuning kan in veel gevallen de ontwikkeling van problematiek voorkomen die op termijn zwaardere ondersteuning vraagt.

Image
clientondersteuning

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een brochure vanuit het thema: 'Waar begin je na de diagnose".  Een eerste versie is getoetst bij de doelgroep en wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Informatietafel LVB "De vijf corporaties herkennen de problematiek, onderkennen de urgentie, willen meewerken aan een pilot-achtige setting" 

Bij deze tafel hebben we een alternatieve route genomen. Vanuit het thema: "Mensen met een LVB die bij een woningcorporatie gaan wonen" zijn we in gesprek gegaan met vijf bestuurders van Woningcorporaties (Woonservice Drenthe, Domesta, Intermaris, IJsseldal Wonen, Fien Wonen). Vanuit het perspectief van de huurder en die van de medewerker bij de corporatie. 

Uitgangspunt hierbij is: "1 op 8 mensen in Nederland heeft een licht verstandelijke beperking. Naar verwachting zijn dit bij de woningcorporaties 1 op de 4 mensen. Deze mensen worstelen met zelfredzaamheid op de bekende levensdomeinen. Deze mensen worstelen met zelfredzaamheid. Van deze doelgroep zijn er ongeveer 200.000 personen bekend. Zij wonen veelal begeleid. De overige mensen zijn niet bekend. En daarmee is het moeilijk om de doelgroep te bereiken."

De eerste bevindingen:

 • Men ziet een groeiende groep huurders die het moeilijk vindt om zelfstandig te wonen. Dit gaat niet alleen over mensen met een LVB, maar ligt zelfs breder
 • De doelgroep is niet op voorhand herkenbaar, maar er zijn wellicht signalen waaraan zij wel te herkennen zijn. De groep is groeiende.
 • Informatievoorziening dient in brede zin onder de loep genomen te worden.
 • Medewerkers dienen beter uitgerust te worden met kennis, vaardigheden, tooling zodat zij de doelgroep eerder herkennen en beter kunnen ondersteunen
 • De behoefte ligt veelal eerder op preventie, hoe kunnen we de crisissituatie voorkomen.

Lees  hier de Quotes