Informatietafel Hersenletsel

Het team
Deelnemers aan deze informatietafel zijn:
 • Hersenletsel.nl | Michiel Lindhout
 • Breinlijn | Joceline Kranenburg
 • Hersenletsel Alliantie | <vacant>
 • Casemanagers Hersenletsel | Ilse Claessen  
 • Wegwijzer-hersenletsel.nl | Dewi van der Vaart
 • Hersenletsel-uitleg | Desirée Spronk
 • Informatietafel Regisseur: Jessica Slijpen
De Hersenstichting is geen actieve deelnemer aan de informatietafel maar wel betrokken en ondersteunt de ontwikkelingen.

December 2023

Voor het thema Hersenletsel en verkeersdeelname ontwikkelt de informatietafel samen met het CBR informatiemateriaal dat via verschillende media onder de aandacht kan worden gebracht bij patiënten die recent hersenletsel hebben opgelopen. De media zijn bijvoorbeeld patientportalen en eHealth-tools waarmee ziekenhuizen en revalidatiecentra patienten informatie bieden. De informatietafel ontwikkelt content over verkeersdeelname die in deze media geintegreerd kan worden. Deze media zijn belangrijk om de klant op het juiste moment en via het juiste kanaal te benaderen. Daarnaast zullen de informatietafelpartners de informatie onder de aandacht brengen. 

Inhoudelijk richt de informatieontwikkeling zich enerzijds op voorlichting (bewustmaken van restklachten waardoor verkeersdeelname mogelijk niet verstandig is) en anderzijds op verheldering (wat zijn de stappen om te bepalen of verkeersdeelname veilig kan). Dit laatste is een klantbehoefte die duidelijk naar voren komt uit het eerder uitgevoerde behoefteonderzoek (zie onderstaand).

September 2023

Rondom het thema 'Hersenletsel en verkeersdeelname' wordt samenwerking vormgegeven met een belangrijke informatieverstrekker op het gebied van verkeersdeelname. De ideeën van voor de zomer (zie onderstaand) zijn nader uitgewerkt. De informatietafel Hersenletsel heeft een overzicht gemaakt met  webpagina's van deze partij die verduidelijkt kunnen worden zodat de informatie ook aansluit bij de vraagstukken over verkeersdeelname bij hersenletsel. Daarnaast heeft de Informatietafel Hersenletsel een concept gemaakt voor een mogelijke gezamenlijke campagne. Dit bestaat uit een infographic die duidelijk maakt welke veelvoorkomende (niet-zichtbare) gevolgen van hersenletsel invloed kunnen hebben op veilige verkeersdeelname en een aantal concrete tips geeft. Beide samenwerkingsonderwerpen zijn verder besproken en liggen ter besluitvorming voor.

Juni 2023

De Informatietafel Hersenletsel heeft in een workshop de inzichten uit de vragenlijst en de analyse van de beschikbare online informatie geanalyseerd. Daaruit blijkt dat op veel van de ‘feitelijke’ vragen wel antwoorden beschikbaar zijn, maar dat deze niet goed door mensen worden gevonden of inhoudelijk onduidelijkheid opleveren. Daarnaast is er behoefte aan informatie die mensen helpt om zelf te bepalen wat wanneer verstandig is om te doen. 

Een van de uitgangspunten van de Informatietafels is om waar mogelijk informatie bij de bron te veranderen. Daarom wordt besloten om contact en samenwerking te zoeken met de informatiepartners op het gebied van verkeersdeelname. Uit het eerste gesprek blijkt interesse om de eigen informatievoorziening aan te passen om beter tegemoet te komen aan de vragen van mensen met hersenletsel. Daarnaast ontstaat het idee om een gezamenlijke campagne te ontwikkelen. Dit wordt na de zomer verder uitgewerkt.

April 2023

Zoals gebruikelijk bij de start van een nieuw thema, heeft de Informatietafel Hersenletsel een online vragenlijst uitgezet onder de doelgroep over het thema ‘hersenletsel en verkeersdeelname’. Het doel van de vragenlijst is om te achterhalen waar de informatiebehoefte op dit thema zit. Maar liefst 941 mensen gaven aan welke informatie zij zoeken op dit gebied. Ruim de helft van de respondenten heeft zelf hersenletsel, andere respondenten zijn professionals (38%) en naasten (10%). 

Zoals gebruikelijk bij de start van een nieuw thema, heeft de Informatietafel Hersenletsel een online vragenlijst uitgezet onder de doelgroep over het thema ‘hersenletsel en verkeersdeelname’. Het doel van de vragenlijst is om te achterhalen waar de informatiebehoefte op dit thema zit. Maar liefst 941 mensen gaven aan welke informatie zij zoeken op dit gebied. Ruim de helft van de respondenten heeft zelf hersenletsel, andere respondenten zijn professionals (38%) en naasten (10%). 

Uit de respons blijkt dat vrijwel alle vragen gaan over de bevoegdheid om te mogen autorijden na hersenletsel. Het gaat dan enerzijds om vragen van inhoudelijke aard (hoe weet je of je mag/kunt autorijden) en anderzijds over de procedure met de betrokken instanties. Naast de vragenlijst is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare (online) informatie over hersenletsel en verkeersdeelname. De Informatietafel Hersenletsel gebruikt deze resultaten om de opzet en inhoud van de informatie over het thema ‘hersenletsel en verkeersdeelname’ te bepalen. 

Naast de vragenlijst is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare (online) informatie over hersenletsel en verkeersdeelname.

De Informatietafel Hersenletsel gebruikt deze resultaten om de opzet en inhoud van de informatie over het thema ‘hersenletsel en verkeersdeelname’ te bepalen.

Januari 2023

De Informatietafel Hersenletsel heeft in het najaar van 2022 onderzocht welk thema passend is om gezamenlijk de informatievoorziening op te verbeteren voor mensen met hersenletsel. Hiervoor is gekeken naar een groot aantal thema's dat door deze doelgroep eerder is benoemd in onderzoek van ons project. Daaraan zijn thema's toegevoegd die de informatietafelpartners vanuit hun contact met de doelgroep kennen. Uit de thema's is aan de hand van een set criteria  een sub-selectie gemaakt die vervolgens geprioriteerd is. Criteria omvatten aspecten zoals verwachte impact van betere informatievoorziening op het ervaren probleem, mogelijkheid om de doelgroep op het juiste moment te bereiken, haalbaarheid binnen de scope van de informatietafel en toegevoegde waarde van gezamenlijke informatieontwikkeling en -verspreiding. Uit dit proces zijn de thema's 'hersenletsel en verkeer' en 'hersenletsel en onbegrip omgeving' naar voren gekomen. Dit zijn thema's waar veel vraagstukken over zijn, ervaren leed op is én onvoldoende betrouwbare (publieks-)informatie over beschikbaar is. De Informatietafel Hersenletsel voert op dit moment een verkenning uit om meer zicht te krijgen op de aard van de vraagstukken, beschikbare informatie en de lopende projecten op dit gebied. Op basis van deze verkenningen besluiten we als Informatietafel Hersenletsel of en hoe we rondom dit thema informatievoorziening kunnen verbeteren.

Juli 2022

De in april 2022 gelanceerde brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk (zie hieronder) is goed ontvangen. De digitale pdf wordt veelvuldig gelezen op werkenmethersenletsel.nl en door particulieren en professionals besteld in de webwinkel van hersenletsel.nl. Juist omdat de brochure door de partners aan de informatietafel in gezamenlijkheid is ontwikkeld, is er veel draagvlak voor onder beroepsverenigingen.

Vanuit het project Op-Weg-Wijzer is het beheer van de brochure overgedragen aan de Hersenletsel Alliantie. Daarmee is het eerste thema van de Informatietafel Hersenletsel afgerond.

In het najaar van 2022 kiest de Informatietafel Hersenletsel een volgend informatievraagstuk om mensen met hersenletsel concreet op weg te helpen.

 

8 april 2022

Lancering brochure: 'Hersenletsel en re-integratie naar werk' 

Na hersenletsel kan re-integratie naar werk een lastig traject zijn. Met soms grote persoonlijke gevolgen. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt. Daarom ontwikkelden we deze brochure. Deze helpt mensen met hersenletsel en naasten op weg. De brochure is als PDF gratis beschikbaar op werkenmethersenletsel.nl of te bestellen in de webshop van Patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Zowel voor de doelgroep als voor professionals die mensen in de eerste fase begeleiden.

Image
small

 

De brochure is met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld door de HersenstichtingPatiëntenvereniging Hersenletsel.nlBreinlijnCasemanager Hersenletsel wegwijzer-hersenletsel.nl, Hersenletsel Alliantie.

Veel dank aan Jessica Slijpen, Mark van Duin, Michiel Lindhout, Michael Vallen, Els van de Rhee, Ilse Claessen, Dewi van der Vaart, Astrid Roesink, Jasmijn Vollering, Monique Bergsma, Kennisnetwerk CVA Nederland. 

En met dank voor de verspreiding door met name Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)NVvANederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)Revalidatie NederlandNederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Onderstaand kun je teruglezen hoe de brochure tot stand is gekomen, welke stappen gezet zijn en hoe toetsing bij de doelgroep plaats vond. We tonen op onze projectsite alleen de cover van deze brochure. Verspreiding van de fysieke en online versie vindt plaats via de betreffende partners: als PDF gratis beschikbaar op werkenmethersenletsel.nl of te bestellen in de webshop van Patiëntenvereniging hersenletsel.nl. We beheren de distributie op deze manier centraal en zorgen ervoor dat alleen de meest actuele versie beschikbaar is. Vraag de brochure dus op via onze partners!

 

Laat ons weten wat je van onze conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie vindt. En help ons mee om nog meer meningen op te halen!

Vanaf 20 september 2021 wordt de conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie verspreid onder de doelgroep, naasten en professionals om feedback op te halen. Naast feedback via een online vragenlijst wordt ook een aantal mensen gevraagd om de conceptbrochure op papier te beoordelen. 

Waarom deze brochure? Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. Daarom werken we aan  een brochure om mensen met hersenletsel vroegtijdig te informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Op het voorblad van de conceptbrochure staat een link naar de bijbehorende vragenlijst. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan t/m 31-10-2021.

Wil je anderen op deze conceptbrochure en vragenlijst attenderen? We sturen je graag een concepttekst. Laat het ons even weten via deze link of gebruik ons linkedin-bericht.

Uitwerking MVP

Twee partners van de informatietafel hebben de opbrengsten van de workshop uitgewerkt tot een eerste versie van een Minimum Viable Product (MVP). 

Informatie is geclusterd en geordend om op een logische manier mensen die onlangs hersenletsel op hebben gelopen op weg te helpen in hun re-integratie. Voor de MVP wordt uitgegaan van een printbare PDF die o.a. online wordt aangeboden op werkenmethersenletsel.nl

De informatietafel Hersenletsel bespreekt het eerste concept op 8 juli 2021. Vervolgens zal de MVP verder uitgewerkt worden met een tekstschrijver, vormgeving en juridische toets. En daarna worden voorgelegd aan professionals en de doelgroep om reacties op te halen.

8 juni 2021 Workshop Informatietafel: analyse resultaten fase Begrip

Tijdens een dynamische workshop zijn de partners van de informatietafel op 8 juni 2021 aan de slag gegaan met de verzamelde informatie uit de fase Begrip. In deze fase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Onderzoek onder de doelgroep (vragenlijst, zie onderstaand)
 • Onderzoek onder professionals (vragenlijst, zie onderstaand)
 • Expertinterviews
 • Data-Analyse website partners informatietafel
 • Analyse informatievragen doelgroep aan partners informatietafel
 • Literatuuronderzoek (o.a. Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie, juni 2021)
 • Deskresearch online informatiebronnen
 • Onderzoek online zoekgedrag

De resultaten van de onderzoeken zijn in de workshopruimte zichtbaar opgehangen en gezamenlijk doorgenomen. Zo ontstond een gedeeld inzicht in het informatievraagstuk.

Met dank aan de Hersenstichting voor hun gastvrijheid

Image
Briefing

Vervolgens heeft de informatietafel aan de hand van vooraf bepaalde criteria vastgesteld dat er voldoende aanleiding én gelegenheid is om een verbeterslag te maken in de informatievoorziening. Hierbij wordt gedacht aan een informatieproduct dat mensen met hersenletsel die gaan re-integreren zo vroegtijdig mogelijk op weg helpt met relevante informatie en tips die specifiek zijn voor de situatie met hersenletsel.

Met dit algemene beeld in gedachten is een subgroep tijdens de workshop alle opgehaalde kennis nagelopen en heeft de relevante informatie op plakbriefjes geschreven. Een tweede subgroep heeft de informatie geordend in een matrix, naar NAH Specifiek versus WVP Generiek & Must have versus Nice to have.

Een derde subgroep boog zich over mogelijke vormen van informatieproducten en vindplaatsen van de doelgroep in de desbetreffende situatie.

Image
kiezen

Inhoudelijke voorbeelden die in het informatieproduct informatieproduct aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: 

 • de onzichtbare gevolgen en manieren om die bij alle betrokkenen in beeld te brengen,
 • het bestaan en belang van gespecialiseerde re-integratiebegeleiders,
 • voorbereidingen op gesprekken
 • en het betrekken van naasten.

Jessica Slijpen, tafelregisseur over Design Thinking.

Image
Jessica Slijpen, tafelregisseur in actie

Vragenlijst voor professionals: Informatie over stappen re-integratie na hersenletsel (nah)

Er is veel informatie beschikbaar over het wettelijke proces dat bepaalt of iemand bij ziekte weer aan het werk kan (het re-integratieproces). Toch blijken mensen met hersenletsel (NAH) - en hun naasten - niet altijd de informatie te hebben die zij nodig hebben. Het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel wil hier verbetering in aanbrengen.

Werk jij met mensen met hersenletsel in hun re-integratietraject naar werk (Wet verbetering poortwachter)? We willen graag jouw mening weten over de informatievoorziening over dit onderwerp.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer hersenletsel. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op opwegwijzer.nl.

Ga hier naar de vragenlijst

Vragenlijst voor particulieren: Informatie over stappen re-integratie na hersenletsel (nah)

Het re-integratieproces is een wettelijke proces dat bepaalt of je bij ziekte weer aan het werk kan. De informatie over het re-integratieproces blijkt niet altijd aan te sluiten bij de vragen die mensen hebben. Het project Op-Weg-Wijzer wil hier specifiek voor mensen met hersenletsel en hun naasten graag iets aan doen. 

Heb jij de afgelopen drie jaar hersenletsel opgelopen én werkte je in loondienst toen dit gebeurde? We willen graag weten of je de juiste informatie krijgt/vindt over de re-integratie.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Ook naasten kunnen de vragenlijst invullen. En doorsturen mag natuurlijk ook.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel. In dit project werken de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Breinlijn, Casemanagement Hersenletsel en Watvindik themagericht samen aan de verbetering van de informatievoorziening. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op opwegwijzer.nl.

Vul hier de vragenlijst in!

 

Uitwerking fase Begrip voor thema "Inzicht in stappen re-integratie"

Voordat een verbeterslag gemaakt kan worden met een thema, is het van belang om goed te snappen waarom de huidige informatievoorziening niet voldoet. Vinden mensen de informatie niet (tijdig), wordt de informatie niet op de juiste manier aangeboden, of hebben mensen behoefte aan andere informatie. Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, heeft de informatietafel een aantal onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze worden in mei 2021 uitgevoerd. De belangrijkste is een vragenlijst onder de doelgroep: mensen met hersenletsel (en hun naasten) die nu in een re-integratietraject zitten of dit onlangs afgerond hebben. Er komt ook een vragenlijst voor professionals die met deze doelgroep werken. Daarnaast worden experts geïnterviewd en wordt desk research en data-analyse uitgevoerd.

Image
Emoties rondom zoeken

Kick Off bijeenkomst 17 maart 2021

De informatietafel hersenletsel is voortvarend van start gegaan met de selectie van een eerste thema waarop duidelijk behoefte is aan verbetering van de informatievoorziening. Het gekozen thema is: "Inzicht in stappen re-integratie". Om tot dit thema te komen is een zorgvuldig proces doorgelopen.

De regisseur van de informatietafel heeft tevoren allerlei mogelijke thema's geïnventariseerd.

 • Twee vragenlijsten onder de doelgroep - mensen met hersenletsel en hun naasten - vormden daarvoor de basis.
 • Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de partners aan de informatietafel, wetenschappers en is er literatuuronderzoek gedaan. Op basis van 10 criteria wordt bepaald of een thema geschikt is om op te pakken in het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel.

Tijdens de kick-off heeft de informatietafel eerst een pre-selectie van thema's gemaakt en deze vervolgens aangehouden tegen de criteria. Daaruit volgde "Inzicht in stappen re-integratie" als eerste thema om op te pakken. Het thema "Informatie over diagnostiek" is als voorlopig tweede thema benoemd.

Vanaf 20 september 2021 wordt de conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie verspreid onder de doelgroep, naasten en professionals om feedback op te halen. Naast feedback via een online vragenlijst wordt ook een aantal mensen gevraagd om de conceptbrochure op papier te beoordelen. 

Waarom deze brochure? Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. Daarom werken we aan  een brochure om mensen met hersenletsel vroegtijdig te informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Op het voorblad van de conceptbrochure staat een link naar de bijbehorende vragenlijst. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan t/m 31-10-2021.

Wil je anderen op deze conceptbrochure en vragenlijst attenderen? We sturen je graag een concepttekst. Laat het ons even weten via deze link of gebruik ons linkedin-bericht.