Informatietafel LVB

Het team
Deelnemers aan deze tafel zijn:
 • De Eenvoudige Stad (Humanitas)
 • LFB | Lindsey Leijs en Ellis Jongerius
 • IJsseldal Wonen | Sonja Honders
 • Woonservice | Yvonne Stel
 • Domesta | Richard Honders
 • Deze tafel wordt uitgebreid met deskundigen vanuit het LVB domein
 • Informatietafel Regisseur: Astrid Roesink

Januari 2024: Huren.steffie.nl bestaat! Klik op de afbeelding en bezoek deze landingspagina met daarop nu al 16 uitlegmodules die betrekking hebben op wonen en huren.

Natuurlijk zijn we er hiermee nog niet. We willen deze Steffies uitbreiden met die onderwerpen die echt gaan over huren bij een woningcorporatie. Maar die moeten we nog verder ontwikkelen. Bij voorkeur in samenwerking met de corporaties. Voor nu gaat het er vooral om dat zij zien hoe het werkt, dat ze het meteen in kunnen zetten in hun dagelijks contact met hun huurders. Een mooie eerste stap. 

Image
huren.steffie.nl

December 2023

In november hebben we een webinar: Wonen is voor iedereen gegeven aan het Netwerk Leefbaarheid van Aedes. Dit netwerk is een actief, enthousiast en informeel kennisnetwerk dat regelmatig online samenkomt om verschillende thema's te bespreken. De deelnemers zijn over het algemeen medewerkers (woonconsulenten) van woningcorporaties. Het webinar bestond uit twee onderdelen. 

 • Een mini LVB-Experience gegeven door Humanitas DMH (De Eenvoudige Stad)
Image
de LVB experience
 • En een kennismaking met Steffie.nl en de manier waarop wij deze Steffies in willen zetten t.b.v. de huurders/naasten/belangenbehartigers in het kader van een LVB. En hoewel bij velen niet bekend, wel direct heel veel positieve reacties over het plan om t.b.v. van de doelgroep en de woningcorporaties een huren.steffie.nl te maken.

Juli 2023

Deze Informatietafel werkt aan het thema: Mensen met een LVB die bij een woning corporatie gaan wonen (ongeacht waar zij vandaan komen)

Naar aanleiding van de gesprekken met de vijf woningcorporaties (maart 2022) hebben we in juli de volgende stap gezet. Met drie woningcorporaties Domesta | Woonservice | IJsseldal Wonen, Diana Vaartjes van Kiemtrainingen en Jessica Slijpen van Op-Weg-Wijzer hebben we verder onderzocht welke informatievraagstukken een wezenlijk verschil kunnen maken voor de bewoners en de medewerkers. 

Waar gaat het informatievraagstuk over de grens van de verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging en raakt het aan zorg-en welzijnsproblematiek:

 • Waar gaat het fout voor mensen met een LVB in het wonen, wat begrijpen mensen niet, wat doet men wel en wat niet. Wat kan er verbeterd worden in de informatievoorziening zodat de doelgroep daadwerkelijk geholpen is?
 • Zijn er thema's op de grensvlakken van het woondomein en zorg-en welzijn, waarbij betere informatievoorziening bijdraagt aan het voorkomen van escalatie, eerder signaleren. Kunnen we deze thema's langs de lat van onze criteria leggen? Wat is de potentiele winst? Is er een noodzaak in de doelgroep die een gezamenlijke aanpak vergt.
 • Hebben de woningbouwverenigingen in deze thema's in de klantreis een belangrijke informatiepositie
 • Met als doel: zouden we een plan van aanpak kunnen maken volgens de informatietafel principes of is een andere aanpak wenselijk?

De conclusie was unaniem. Ja, er liggen zeker informatievraagstukken die raken aan de woonbeleving en aan zorg-en welzijn van deze bewoners en JA, het is heel nuttig om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Vanaf september wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor deze informatietafel én wordt bepaald hoe de tafel samengesteld wordt. Het doel is vanaf januari 2023 écht van start te gaan met een informatievraagstuk!

April 2022

Mensen met een LVB die bij een woning corporatie gaan wonen (ongeacht waar zij vandaan komen)

Afgelopen maand hebben we gesproken met een vijftal bestuurders van woningcorporaties: Woonservice Drenthe, Domesta, IJsseldal Wonen, Intermaris en Fien Wonen. Vanuit het perspectief van de huurder en van de medewerker van de corporatie. Bij deze gesprekken waren betrokken: Jochem Hooghiemstra van de Eenvoudige Stad (Humanitas) en Diana Vaartjes van Kiem Trainingen.

Quotes uit deze gesprekken

Vraagstuk: Kennis van de doelgroep versus behoefte van de doelgroep. Veelal geen begeleiders bij deze huurders. Twijfel over zelfredzaamheid. Voortdurend overvraagd. Veel LVB zit verstopt in de wijk buiten de corporatie. Dit komt door lage huisprijzen in het verleden. Dit betekent dat mensen met de laagste inkomens bij de corporatie komen huren. Naar verwachting 25% (15 tot 20% is laaggeletterd), 40% gepensioneerden, 25% mensen die arbeidsongeschikt zijn. Veelal ondersteuning wenselijk op betaald wonen. Help mijn kind wordt 18 = impact van het inschrijven bij een woningcorporatie.

Het is een grote groep en manifesteert zich altijd als er spanning op staat. Wat is er nodig voor preventie i.p.v. repressie. Voorkom de rode vlaggen. Overlast, verhuisstress, schulden (maand huurachterstand is al een signaal). Leefbaarheid, kwetsbaarheid, woon carriere, zelfstandigheid. Ga ook gesprekken aan met VNG, VGN en AEDES. G40: alle steden met meer dan 70.000 inwoners. Website en klantreis actualiseren. Dit is een grote rooiactie. Hulp van partijen die adviseren aan Zalando. Was niet vanzelfsprekend om 'hulppartijen' te vinden. Bij wie moeten we terecht?

Voor een wooncorporatie is het moeilijk om de weg naar hulpverlening te vinden. AEDES moet betrokken worden. De wil om informatievoorziening te verbeteren is groot. B1. Zorgen dat het contact tussen huurder en corporatie echt verbetert. 

Kennis bij de medewerkers is niet automatisch aanwezig. Nu veelal op basis van eigen skills. Alleen al weten dat de LVB groep bestaat en wat de logische consequentie hiervan is. De eigen verantwoordelijkheid van de huurder is maar tot op zekere hoogte.

Vanuit het perspectief van de corporatie: "wij weten niet wat wij niet weten".  Het gaat niet alleen om de huurders met een LVB, er zijn steeds meer mensen met een rugzakje. Wij zijn niet bedoeld om de sociale problemen op te lossen, maar er is wel een overbruggingsperiode.

Binnenkort volgt er meer informatie.

Oktober 2021:

Mensen met een LVB die bij een woning corporatie gaan wonen (ongeacht waar zij vandaan komen)

De doelgroep
1 Op de 8 mensen in Nederland heeft een licht verstandelijke beperking. Naar verwachting zijn dit bij de woningcorporaties 1 op de 4 mensen. Deze mensen worstelen met zelfredzaamheid op de bekende levensdomeinen. Van deze doelgroep zijn er ongeveer 200.000 personen bekend. Zij wonen veelal begeleid. De overige mensen zijn niet bekend. En daarmee is het moeilijk om deze doelgroep te bereiken.

Vanuit de doelgroep 

 • Voor deze mensen is zelfstandig wonen een hele grote stap
 • Zij weten vaak niet aan welke regels zij zich moeten houden
 • Zij ondertekenen wel een contract, maar overzien de rechten en plichten niet die daarbij horen
 • Niet alleen op het moment van huren, maar ook in de tijd die daarna komt
 • Zij worden niet begrepen
 • Zij begrijpen zelf ook heel veel niet
 • Zelfstandig wonen heel veel vraagt op lange termijn, maar zij overzien dit niet

Vanuit de corporatie

 • Zij ervaren veel overlast, zonder dat herkend wordt dat het hier gaat om mensen met een lager IQ. Dit komt ook omdat de doelgroep heel divers is
 • Het grootste deel geen zorgbegeleiding heeft
 • De corporatie niet goed weet hoe zij deze huurders beter kunnen voorbereiden en begeleiden op wonen in de wijk
 • Aan de andere kant hun eigen personeel kunnen opleiden/begeleiden in het herkennen van een de verstandelijke beperking en hen beter uitrusten om deze bewoners goed te begeleiden

Informatievraagstuk
Er is heel veel informatie bekend/ontwikkeld om corporaties en huurders te ondersteunen. Maar die informatie is versnipperd over allerlei aanbieders en organisaties. Omdat de doelgroep niet bekend is kunnen zij niet rechtstreeks benaderd worden en is het heel moeilijk om hen voor te bereiden op het zelfstandig gaan wonen. Daar waar we de doelgroep niet zelf rechtstreeks kunnen bereiken, moeten we een andere route kiezen. We zien twee routes:

 • via de Woningcorporaties

 • via de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hier vallen alle zorgpartijen onder)

Onze voorkeur gaat in eerste instantie uit naar de Woningcorporaties, omdat zij samenwerken met de zorginstellingen die mensen van begeleid wonen, naar zelfstandig wonen begeleiden. En omdat zij als eerste met deze huurders te maken hebben, vanaf de eerste dag.  Er zijn ruim 300 corporaties in Nederland, die samen verantwoordelijk zijn voor 2,4 miljoen huurwoningen en waarvoor ruim 25.000 mensen in allerlei functies werken. Hiervan zijn er 266 aangesloten bij AEDES, de branchevereniging.

Waarom AEDES

Het ontwikkelen van deze toolbox heeft alleen nut als we deze beschikbaar kunnen stellen aan alle woningcorporaties. De corporaties bepalen zelf of en welke onderdelen zij willen gebruiken, maar zij hebben op deze manier altijd de laatste trainingen/materialen/ervaringen.  AEDES heeft een directe entree richting de corporaties en een informatieve/ondersteunende functie. AEDES heeft mogelijk een belang een dergelijke toolbox aan te bieden om zo mede invulling te geven aan haar informatierol. Door vanaf het eerste moment met AEDES in gesprek te gaan is er een kans dat zij ook het ‘eigenaarschap’ van deze toolbox voor hun rekening willen nemen. Er zijn focusgroepen (verhuur/overlast) die direct input kunnen geven voor, maar ook direct baad hebben bij een dergelijke toolbox.

Image
lvb

Deze strategie wordt nu getoetst bij AEDES. Afhankelijk van hun reactie wordt de informatietafel bijeengeroepen om deze strategie te bespreken en verder uit te werken.

Juli-augustus 2021:

Mensen met een LVB die bij een woning cooperatie gaan wonen (ongeacht waar zij vandaan komen)

Ter voorbereiding op de volgende stap zijn de volgende actiepunten afgesproken:

 • De tafeldeelnemers onderzoeken bij de eigen organisaties wat men al aan wonen en informatie daarover doet/organiseert/aanbiedt.
 • We vragen bij de VGN wat zorgaanbieders aan activiteiten hierin ondernemen. Met wie moeten we daar in contact komen.
 • Diana Vaartjes onderzoekt met wie we vanuit de brancheorganisatie van woning cooperaties moeten praten. Wij zijn vooral benieuwd naar eventuele onderzoeksresultaten, wat er in samenwerking met de leden zoal gedaan wordt.
 • Ook willen we weten hoe Gemeenten/WMO naar deze doelgroep kijken en hoe zij daarmee communiceren. 

Op basis van al deze input komen wij met een advies, plan van aanpak terug naar de tafelleden.

5 juli 2021

Het project Op-Weg-Wijzer werkt aan verbetering van informatie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

De route die gevolgd is in het LVB-veld is een andere dan de overige velden in het project voor de domeinen hersenletsel. autisme en EMB. Na een eerste verkenning hebben we ingezet op het ophalen van ervaringen uit de doelgroep. Het daarvoor ingerichte vertelpunt heeft helaas onvoldoende verhalen opgeleverd. Professionals hebben waarschijnlijk onvoldoende urgentie gevoeld om verhalen te vertellen, de doelgroep zelf is onvoldoende bereikt en de inrichting bleek niet helder. 

Om een stap te zetten in het proces hebben we een nieuwe ronde gesprekken gevoerd met

 • de LFB (ervaringsdeskundigen)
 • MEE (welzijnsorganisatie)
 • Zorgorganisatie 's-Heerenloo
 • Leer Zelf Online (Steffie)
 • Taal voor Allemaal
 • Prokkel
 • Kenniscentrum LVB
 • en Diana Vaartjes, projectleider rond wonen en leefomgeving en LVB.

Er is bij de partijen een duidelijk beeld van wat nodig is om informatie voor de doelgroep te verbeteren. Dat wordt deels onderbouwd door diverse onderzoeken (zie verkenning).

 • Biedt altijd de mogelijkheid tot persoonlijk contact.
 • Uitvoeringsinstanties (UWV, belastingdienst, etc.) en (lokale) overheden en organisaties in het sociale domein kunnen de communicatie nog aanzienlijk verbeteren.
 • Eenvoudige taal in combinatie met de mogelijkheid tot persoonlijk contact is een belangrijke sleutel.
 • Informatie verbeteren óver en voor de doelgroep door ervaringsdeskundigen is een andere belangrijke sleutel.
 • Het is ook belangrijk de doelgroep zelf mondiger te maken.

Hoe nu verder?

We houden een gezamenlijk overleg op dinsdag 20 juli om te onderzoeken of een keuze kunnen maken tussen twee onderwerpen:

 1. Is het haalbaar om samen tot een goed plan te komen rond het thema 18-/18+?
 2. Is het haalbaar om samen tot een plan te komen rond het thema wonen/huren?

Prokkelbijeenkomst 9 juni 2021

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden. In ons geval gaan wij met een vijftal mensen in gesprek over het zoeken naar informatie (en wonen). Tilly van Uffelen is de voorzitter van deze tafel. Wil je meer weten? Kijk dan op de prokkelsite.

Vertellen over zoeken, vinden en geven van informatie

Informatie zoeken, vinden en geven kan ingewikkeld zijn. Vaak is het nog moeilijker als je autisme of niet-aangeboren hersenletsel hebt. Of als je minder snel of goed kan denken of lezen. Ook als je zorgt voor iemand met een meervoudige beperking kan zoeken naar informatie moeilijk zijn.

Vaak vind je verkeerde informatie. Of je begrijpt de informatie niet. Of je begrijpt elkaar niet. Dan kan aan van alles liggen.

De Op-Weg-Wijzer vraagt iedereen te vertellen over hoe dat gaat. Aan familie, vrienden, hulpverleners, begeleiders, medewerkers van gemeenten en andere organisaties. Als iedereen zijn verhaal vertelt, kunnen we ervoor zorgen dat het beter wordt.

Wij zijn hartstikke benieuwd naar jouw verhaal. Wil jij je verhaal aan ons vertellen? Klik dan hier

Ik vroeg mijn pleegzoon om hulp. Ik vroeg hem een verhaal te vertellen over zoeken en vinden van informatie. "Bedoel je porno kijken?" Nee, dat bedoelde ik niet. "Dat snap ik ook wel" en we lachten samen. 

Als pleegmoeder van een zoon met een lichte verstandelijke beperking en autisme wilde ik weten hoe hij nu eigenlijk zelf op zoek gaat informatie. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar verhalen, en op basis daarvan  samen te kijken hoe dingen beter kunnen. Dus ik vroeg hem: "Wil je vertellen hoe je op zoek bent gegaan naar informatie pas geleden? Maakt niet uit wat je me vertelt. Lees hier verder wat ínkomstenvrijlating' betekent

Tilly van Uffelen, tekstschrijver en regisseur informatietafel LVB

Binnenkort kun je op deze pagina informatie vinden over de deelnemers aan deze informatietafel, over het thema waar zij aan werken en welke stappen daarin gezet worden. Het duurt niet lang meer! Wil je nu toch al meer weten? Neem dan even contact met ons op via deze link!