Samenwerking in de informatietafels

Per informatietafel is/wordt bepaald wat voor die informatietafel de belangrijkste informatiekanalen en partners zijn. Deze partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de informatietafel, om gezamenlijk te werken aan verbetering van de informatievoorziening voor de informatietafel. Deelname aan de informatietafel is niet vrijblijvend: partners verbinden zich aan het proces en het uitdragen van gezamenlijk te ontwikkelen informatieproducten.

Functie

 • De tafel als geheel geeft sturing aan gezamenlijke informatieverbetering, op achtereenvolgende specifieke thema's voor de doelgroep
 • De begeleider vanuit het project Op-Weg-Wijzer treedt daarin op als regisseur: proces vormgeven en begeleiden, inhoudelijke voorstellen doen, gebruikmakend van gerichte input vanuit verschillende partijen begeleiden, uitvoering

Intentie

 • Vaste kleine bezetting met belangrijkste informatiepartijen, zodat snel schakelen mogelijk blijft
 • Rondom het thema kunnen andere partijen zoals: experts, ervaringsdeskundigen, andere informatiepartners betrokken worden
 • Dit kan ook rondom een fase (begrip, idee-ontwikkeling, informatieproduct

 

Bezetting van de informatietafel

 • Die partijen waarvan de doelgroep aangeeft dat zij hun belangrijkste informatiebronnen zijn
 • Ervaringsdeskundige: optioneel, per domein, per thema, per fase

Mogelijke partijen | initiatieven om gedurende het proces te betrekken

 • Belangenbehartigers | vertegenwoordigers van de doelgroep (patientenverenigingen, stichting, netwerken binnen doelgroepen, et cetera)
 • Partijen met een rol t.a.v. onderzoek, publieksinformatie, projecten
 • Vertegenwoordigers van behandelaars
 • Projecten | initiatieven m.b.t. informatievoorziening en doelgroep
 • Onderzoeksinstellingen die hiermee bezig zijn (geweest): hogescholen, universiteiten

Wat levert deelname aan de informatietafel op

 • Heel veel voorwerk dat uitgevoerd wordt door het team van Op-Weg-Wijzer.
 • Middelen en expertise om op basis van een concreet plan van aanpak het thema verder uit te diepen.
 • Uitkomsten, resultaten, bevindingen alles wat we maar leren binnen de betreffende informatietafel wordt gedeeld.
 • Daar waar de tafels onderling van elkaar kunnen leren | elkaar kunnen versterken faciliteren wij dit.
 • Middelen om informatieproducten vorm te geven en te testen.
 • 'Promoten' van de tafelpartners in de uitingen en in het informatieproduct.

Wat vragen we van de deelnemende partijen

 • Deelname aan sessies van de informatietafel (fysiek | online).
  • Inschatting en wisselend per fase zal dit 1 x per 4 tot 8 weken. 
  • Sessieduur gemiddeld 1,5 tot 2 uur
 • Oppakken van kleine themagerichte acties, zoals het mobiliseren van kennis, toegang tot de achterban | doelgroep t.b.v. het ophalen van informatie
 • Bereidheid om op het specifieke thema (gebruiks-) data te delen van huidige informatieproducten
 • Gezamenlijk met de andere partijen aan de informatietafel verbeteren | ontwikkelde informatieproducten bekend maken en | of beschikbaar stellen aan de eigen achterban | doelgroep
 • Dit alles binnen voor elke organisatie redelijke inspanningen, die per thema nader afgestemd worden.

Wat vragen we van de deelnemende ervaringsdeskundige(n)

 • Deelname aan (een deel van de) sessies van de informatietafel. Dit kan wisselen per informatietafel en per fase
 • Indien passend | relevant een actieve rol in verbetering | ontwikkeling van het informatieproduct. In ieder geval betrokken als klankbord.

Astrid Roesink, projectleider van Op-Weg-Wijzer, legt uit waarom zij gelooft in de kracht van samenwerking.